Prijavite se na našu mailing listu

    


ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I 
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU


DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

24. decembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, BEOGRAD
Hotel “Royal” (adresa: Kralja Petra 56, Beograd)TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

1. Izmene pojedinih osnovnih i opštih odredbi (brisanje odredbi o zabrani ukidanja; zabrana raspolaganja; predlog za vraćanje u pređašnje stanje; dostavljanje podataka; prelaz i prenos potraživanja)
2. Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja (u postupku na osnovu izvršne isprave; u postupku na osnovu verodostojne isprave; u postupku obezbeđenja) 
3. Troškovi postupka (smanjenje troškova; zatezna kamata na troškove; troškovi učesnika u postupku) 
4. Žalba i postupak po žalbi (oblik odlučivanja; žalbeni razlozi u postupku na osnovu izvršne isprave; ovlašćenja prvostepenog suda; žalba poverioca; postupak na osnovu verodostojne isprave; izmenjena nadležnost u postupku po žalbi) 
5. Postupci koji prethode izvršnom postupku (dobrovoljni postupak namirenja; obavezna dostava obaveštenja Ministarstvu) 
6. Načelo srazmere (opšte odredve; komunalni predmeti) 
7. Skraćeni postupak pred privrednim sudovima 
8. Položaj trećih lica; Posebni parnični postupci; Izmene odredbi o privremenim merama
 
1. Izmene kod namirenja istog i više poverilaca primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom 
2. Bitne izmene kod izvršenja na nepokretnostima 
3. Izmene kod izvršenja na pokretnim stvarima 
4. Ovlašćenja izvršnog poverioca nakon donošenja zaključka javnog izvršitelja o prenosu potraživanja 
5. Restriktivnija regulativa kod ograničenja izvršenja (izvršenje na zaradi i penziji) 
6. Ispražnjenje i predaja nepokretnosti (izmene) 
7. Izvršenje činjenja, nečinjenja i trpljenja (nova nadležnost javnih izvršitelja za sprovodjenje izvršenja izvršnih isprava koje glase na činjenje) 
8. Izjašnjenje izvršnih i poverilaca u odnosu na izvršne dužnike čiji su računi u blokadi duže od tri godine


Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija